ข้อมูลที่ให้บริการใหม่   ข้อมูลทุติยภูมิที่ให้บริการล่าสุด    
           
  โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร

  • เป็นข้อมูลสำรวจภาวะการทำงาน (LFS) แบบต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2528-2556 (ค.ศ.1985-2013)

 

ผู้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัย ม.ชิคาโก และ ม.หอการค้าไทย(เฉพาะ อาจารย์–นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น)

 
   
       How to use Data Service