ข้อมูลที่ให้บริการใหม่   ข้อมูลทุติยภูมิที่ให้บริการล่าสุด    
           
  โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร   โครงการสำรวจข้อมูล Townsend Thai Project
  – รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ   ข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชน (CDD)    
  – จัดการบริหารข้อมูลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ถูกบริหารจัดการแล้ว   ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งขาติ(NSO)    
  – เป็นข้อมูลสำรวจภาวะการทำงาน (LFS) แบบต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2528-2556 (ค.ศ.1985-2013)  
           
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัย ม.ชิคาโก และ ม.หอการค้าไทย(เฉพาะ อาจารย์–นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น)