English Thailand

Select Language

  

                        

ข้อมูลที่ให้บริการใหม่ ข้อมูลทุติยภูมิที่ให้บริการล่าสุด
  โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร   - โครงการสำรวจข้อมูล Townsend Thai Project
  - รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ   - ข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชน (CDD)
- จัดการบริหารข้อมูลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ถูกบริหารจัดการแล้ว - ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งขาติ(NSO)
  - เป็นข้อมูลสำรวจภาวะการทำงาน (LFS) แบบต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2528-2556 (ค.ศ.1985-2013)  
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัย ม.ชิคาโก และ ม.หอการค้าไทย                  (เฉพาะ อาจารย์–นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเท่านั้น)